Sledeæi tekst sadrži pravila i uslove korišæenja ovog sajta. Vi, kao njegov èlan u obavezi ste da se pridržavate svih navedenih pravila i uslova. Mi, kao vlasnici i urednici ovog sajta zadržavamo pravo da bez prethodne najave izmenimo sve ili pojedine delove ovog Pravilnika pa Vas stoga molimo da s vremena na vreme posetite ovu stranicu kako bi ste dobili sveže informacije.

Ukoliko prekršite Pravilnik, zadržavamo pravo da Vam uskratimo pristup ovom sajtu.

a) Koriscenje sajta

1. Istovremeno sa registracijom korisnièkog naloga, postajete i korisnik ovog sajta.

2. Ukoliko se neki korisnik ponaša u suprotnosti sa ovim Pravilnikom, biæe upozoren na nedolièno ponašanje, a u krajnjem sluèaju biæe mu zabranjen pristup sajtu, odnosno biæe "banovan". Vlasnici i urednici zadržavaju pravo na "banovanje" bez upozorenja, ukoliko se korisnik ovog sajta ponaša krajnje nedolièno.

Internet Vam pored liène komunikacije omoguæava i da uèestvujete u diskusiji zajedno sa više ljudi, pri èemu se ovo "više" vrlo lako može izraziti i u hiljadama. Reè je o Forumu i javnim diskusijama. Naèin komunikacije je manje ili više isti, èak sva pravila vezana za liènu komunikaciju i dalje važe u potpunosti ali zbog ukljuèivanja više lica u diskusiju, o nekim stvarima se mora više voditi raèuna. Naime, sada Vašu poruku ne èita jedna osoba nego svi oni koji posete ovaj sajt.

b)Korisnici Ovoga Sajta Su Duzni

Pravilnik se postavlja da bi svaki korisnik ovog sajta unapred mogao da zna šta mora da ispoštuje kao njegov èlan, da ne bi sebe doveo u situaciju da usled nedoliènog ponašanja izgubi pravo na pristup i korišæenje ovog sajta.

c)

1. Da pre svega poštuju ovaj Pravilnik.

2. Da poštuju mišljenje drugih ljudi.

3. Da ne vreðaju, prozivaju i/ili provociraju druge korisnike.

4. Da ne koriste ružne reèi prilikom izražavanja (psovke i slièno).

5. Ukoliko želite da uèestvujete u diskusijama, želite nešto da kažete, da iznesete Vaše misljenje, potrudite se da to bude napisano pregledno i razumljivo ostalim korisnicima ovog sajta. Sve poruke za koje urednici utvrde da nemaju nikakvih dodirnih taèaka sa temom u kojoj su napisane biæe odmah obrisane. Poruke tipa "aha" , "i ja", samo smajliji ili slièno, biæe obrisane, a korisnik koji ih je upisao dovodi sebe u situaciju da mu se uskrati pristup ovom sajtu.

6. Da u okviru jedne teme ne pišu poruke jednu za drugom ukoliko se još neko ne ukljuèi u diskusiju jer æe sve takve poruke biti odmah obrisane. Ukoliko ste u jednoj svojoj poruci zaboravili da napišete sve sto ste hteli, uvek možete koristiti opciju EDIT kojom možete izmeniti sadržaj Vaše veæ upisane poruke. Prilikom otvaranja nove teme ili upisa komentara, dovoljno je da to uradite samo jednom, jer svaka duplirana tema ili poruka biæe odmah izbrisana.

7. Da prilikom pisanja poruka na ovom sajtu ne koriste velika slova, tzv. "All Caps" pošto se takav naèin pisanja po Internet bontonu smatra kao vikanje, a i estetski ne izgleda lepo.

8. Da ukoliko želite da otvorite novu temu, najpre proverite da li ista ili slièna veæ postoji. Kada se otvara nova tema u kojoj æe ostali korisnici moæi da diskutuju, naslov teme mora biti u skladu sa njenim sadržajem. Nije dobro pisati naslove tipa "Pomoæ", "Da li..", "Problem" i sliène, gde se iz naslova ne može zakljuèiti o èemu se radi jer iz dosadašnjeg iskustva znamo da se takve teme vrlo retko ili èak nikako i ne otvaraju. Naslov mora biti smišljen tako da se iz njega moze zakljuèiti o èemu se radi, da korisnici ne bi bespotrebno otvarali i èitali temu ako nemaju interesovanja za istu.

9. Kada se pojavi interesovanje ili želja za napredovanjem na ovom sajtu ili jednostavno reèeno dobijanje bolje titule, èinite to na konstruktivan naèin, tako što æete nesebièno i pravim odgovorima pomagati drugima svojim znanjem, a ne nagomilavanjem bespotrebnih poruka od foruma do foruma. O napredovanju nekog korisnika kolektivno odluèuje uprava sajta.

10. Da koristite sve moguænosti koju nam nudi "pretraga" sajta i da prvo tako pokušate da naðete odgovor na Vaše pitanje, pošto je velika verovatnoæa da se o tome veæ vodi ili se vodila diskusija. Takoðe, u veæini pod-foruma nalaze se spiskovi sa temama koje su otvorene. A ukoliko ne budete uspeli da pronaðete ono što Vas zanima, onda budite slobodni da pokrenete novu temu u odgovarajuæem delu foruma.

d) Zabranjeno je

1. Pitati i davati informacije o tome gde mogu da se skinu crack-ovi ili serijski brojevi za komercijalan softver.

2. Pitati i davati informacije o tome gde se može naæi piratizovan softver, muzika, film ili bilo kakva druga intelektualna svojina i sve ostale vidove nelegalne distribucije.

3. Iznositi informacije koje su nelegalnim putem nabavljene (tuðe poverljive informacije, tuðe privatne stvari, recimo tuðe šifre za internet, kreditne kartice i slièno).

4. Otkrivati identitet i liène informacije ostalih korisnika ovog sajta bez njihove saglasnosti.

5. Upotrebljavati provokativna korisnièka imena (nickove), avatare i potpise (signatures).

6. Davati svoj nalog drugima na upotrebu ili upotrebljavati tudje naloge.

7. Vreðanje uprave sajta. Dobronamerne kritike prihvatamo, a za Vaše primedbe, pitanja, sugestije, pohvale i slièno tome možete pisati u forumu predviðenom za takve stvari.

8. Stavljati banere u potpis ili avatar, kao i linkove koji vode na bilo kakav Download. Ukoliko želite da upišete adresu Vašeg sajta, uradite to u Vašem profilu (stavka Web sajt).

9. U okviru neke diskusije pisati pozdravnu poruku za novopridošlog korisnika. Za takve stvari služe privatne poruke ili tema "Dobro nam došli".

10. Tražiti, davati, nuditi materijal kao i informacije o deèijoj pornografiji.

11. Pozivanje na aktivnosti koje za posledice mogu imati zakonske sankcije.

12. Spamovanje svih delova ovog sajta.

13. Pisanje na stranom ili ne za sve èlanove razumljivom jeziku. U to spadaju i slovenaèki, makedonski, bugarski, poljski i ostali jezici. Jezici koji su dozvoljeni su srpski, crnogorski, hrvatski i bosanski (izuzev u forumima koji su namenjeni za strane jezike).

14. Otvaranje tema sa zahtevom za promenu korisnièkog imena, pošto promena istog nije dozvoljena.

e) Ostalo Cega Se Pridrzavati

1. Ukoliko neko od korisnika zatraži pomoæ u rešavanju odreðenog problema, dužan je da što detaljnije i sa što više informacija opiše problem za koji traži pomoæ kako bi svi oni koji žele da mu pomognu mogli da razumeju problem i da se skoncentrišu na rešavanje istog, a ne na tumaèenje poruke koju je korisnik ostavio. Takoðe, ne treba oèekivati da æe ostali korisnici rešiti svaki Vaš problem, naroèito na one koji zahtevaju višesatno angažovanje. Ovaj sajt prvenstveno postoji da bi se korisnici meðusobno družili, upoznavali i jedni drugima pomagali u rešavanju odreðenih problema. Sa druge strane, ne možete oèekivati da æe neko zbog rešavanja Vaših problema zapostaviti svoj privatan život, svoju porodicu ili posao pošto smo svi mi ovde dobrovoljno i za naš rad nemamo nikakvu novèanu nadoknadu.

2. U konstruktivnim diskusijama kao i svim ostalim koje se na ovom sajtu vode zabranjeno je skretati tok diskusije radi šale i zabave. Ukoliko veæ nešto želite da kažete, molimo Vas da ako za to ne postoji odgovarajuæa tema, otvorite novu.

3. Zabranjeno je voditi privatne diskusije na javnim mestima. Privatna diskusija se odnosi na to kada dva korisnika vode lièni razgovor koji se ne tièe drugih korisnika. Za privatne diskusije postoje "Privatne poruke" ili neki drugi vid komunikacije (Email, ICQ, IRC, MSN i slièno).

4. Izrièito su zabranjene diskusije o politici, kao i rasprave po verskoj osnovi.

5. Svaki korisnik ovog sajta je odgovoran za sadržaj svoje poruke koju objavi na njemu. Sajt je interaktivan i poruke se objavljuju odmah po njihovom upisu. Pošto je na sajtu otvorena diskusija i pošto svako može da napiše ono što želi, vlasnici i urednici sajta nisu odgovorni za sadržaj poruka koje objave korisnici. Dužnost vlasnika i urednika ovog sajta jeste da organizuju javne diskusije i da vode raèuna o redu i miru na sajtu.

6. Èlan ima pravo da zatraži promenu rank-a nakon što napiše najmanje 1000 poruka na forumu, a izmenu istog može da zahteva jednom u 1000 napisanih poruka. Zahtev za izmenom rank-a èlan može ostaviti u temi predviðenoj za to.

f) Linkovi

Zabranjen je svaki naèin linkovanja drugih sajtova bez prethodnog odobrenja od vlasnika ili urednika ovog sajta. Na sadržaj sajtova koji su linkovani preko našeg ne snosimo nikakvu odgovornost na evenualnu štetu koju ti sajtovi mogu da prièine Vašem raèunaru, pa Vas shodno tome molimo da se raspitate o kakvim se sajtovima radi ili da ih posetite na sopstvenu odgovornost. Vlasnik sajta zadržava pravo da ukloni sve linkove za koje smatra da ostali korisnici ne bi trebalo da ih poseæuju.

g) Reklama

Zašto se reklamirati na Internetu?

1. Zato što ulaganje u Internet reklamu koja postiže dobre rezultate predstavlja investiciju visoke ekonomiènosti. Reklama na Internetu je finansijski mnogo povoljnija od reklama na ostalim medijima (tv, radio, èasopisi i slièno).

2. Zato što Internet reklama ima veliku efikasnost zbog naèina na koji se plasira javnosti. Reklama u obliku banera (slièice odreðenih dimenzija) prisutna je pred oèima posetilaca Internet strane na najupadljivijoj poziciji.


=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=